B4 Lehrgang Menden

Besuch und Führung B4 Lehrgang Menden F.J.B., C.L.,

Gruppe Schüttler

Besuch, Führung, Waffeln, Warm-,Kaltgetränke Gruppe Schüttler F.J.B., L.B., C.L.,

Gruppe Levermann

Besuch und Führung Gruppe Levermann R.H., F.J.B., C.L.,